Ordningsregler

Vi är alla medlemmar i föreningen tillsammans och bor här tillsammans. För att det ska fungera så bra och smidigt som möjligt har det tagits fram lite ordningsregler för allas bästa och skötsel av huset

Fasadmontering

Tänk på att man inte får borra eller göra annan åverkan på fasaden till fastigheten utan styrelsens skriftliga tillstånd. För närvarande så kommer vi inte att tillåta detta i avvaktan på tvåårsbesiktningen av fastigheten. Detta efter de rekommendationerna vi har fått utifrån.

Entréer och trapphus

Det får tyvärr inte förvaras saker ute i trapphuset såsom dörrmattor, skor, sopor eller liknande. Detta är dels för att vår förvaltare ska kunna städa ytorna, men även väldigt viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt.

Vindskydd på balkonger

Vindskydd på balkonger som inte fästs i fasaden och inte sticker upp över räcket behöver inte styrelsens uttalade godkännande. Om det sticker upp över räcket behöver styrelsen tillfrågas. Tänk på att fästa det så att det inte riskerar att blåsa ned och skada någon, t ex med buntband i räcket eller parasollfot.

Kattnät

Kattnät får sättas upp under förutsättning att det inte fästs i fasaden eller borras i balkongerna. Exempel på lösningar som är godkända är med buntband i räcket eller teleskopsstöd som förankras med spännband så det inte riskerar att blåsa ned.

Balkonglådor

Det är förbjudet att hänga balkonglådor eller andra föremål på utsidan av balkongräcken, detta då det kan vara förenat med livsfara ifall de trillar. Används balkonglådor för blommor eller balkongparasoller måste dessa hängas på insidan så att de inte riskerar falla ner på förbipasserande.

Gemensamma takterrassen

Den gemensamma takterrassen är till för alla medlemmar och inget separat bokningssystem finns.

Tänk på att det inte är tillåtet att ställa något inom 1 meter från kanten då det är risk att barn då klättrar över kanten.

Växthuset där uppe är tills vidare fritt fram för alla att använda, tänk bara på att visa hänsyn och lämna plats åt andra.

Infravärmare

Om infravärmare sätts upp så skall detta vara med en fast timer så att den inte riskerar att glömmas igång. Tänk också på att inte sätta infravärmaren mot något brandfarligt och vara lite observant. Ingen håltagning eller borrning i fasaden eller balkonger är tillåtet.

Grillning

Med tanke på brandsäkerheten i och vid fastigheten så har styrelsen tagit fram följande riktlinjer för grillning.

Markplan med uteplats

Kolgrill får användas om det görs med gott avstånd till fastigheten, minst 3 m, och inte under överliggande balkong eller tak. Engångsgrillar är dock förbjudet. Gasolgrill får användas så länge det inte görs under överliggande balkong eller tak.

Lägenhet med balkong utan överliggande tak

Gasol- och elgrill får användas.

Balkong med överliggande tak

Endast elgrill får användas pga brandfaran.

Inglasad balkong

Endast elgrill anpassad för inomhusbruk får användas.

Allmänt

Iaktta försiktighet och ha grillen under uppsikt. Ha tillgång till brandsläckare eller vatten.

Tänk dessutom på följande vid förvaring av gasol:

  • Max storlek för behållare inomhus eller inglasad balkong är 5 liter

  • Max storlek på balkong eller utomhus är 26 liter

  • Förvaring får inte ske i källarförrådet

  • Lämpligaste förvaring är därför på balkong, terrass eller uteplats.

  • Max är 2 st behållare P11 (26 liter)

Se även MSB:s föreskrifter.

Uteplats

Som standard sköts området runt uteplatserna på bottenplan av föreningen genom vår förvaltare Bredablick. Det är möjligt att ta över skötseln av efter styrelsens godkännande. Man kan även få godkännande för att sätta upp staket enligt Lunds kommuns bygglovsregler.

Renovering / ombyggnad i lägenheten

Vissa förändringar i lägenheten behöver styrelsen godkännande. Detta beror på hur stor förändringen är och ifall det t ex kan påverka vatten/el/avlopp, ventilation, planlösningen, garantin på fastigheten som helhet eller liknande.

Såklart kommer styrelsen att godkänna rimliga justeringar och ombyggnad men kan i många fall behöva kontaktas och rådfrågas för att avgöra storlek och påverkan av förändringen.

Styrelsen skall alltid kontaktas i förväg vid renovering av köksfläkt eller badrum då ventilationen är föreningens ansvar samt krav på certifiering och våtrumsintyg.

Handläggningstid

Ärenden behandlas och beslutas om på styrelsemöten, i många fall behöver kompletterande underlag begäras in och då behövs flera styrelsemöten för beslut i frågan, så var ute i god tid.